نمونه تکالیف دختران مدرسه کارا در دوران قرنطینه

در این دوران قرنطینگی و تعطیلی مدارس، اموزش در مدرسه کارا تعطیل نیست.