برگزاری روز هوای پاک (۲۹دی)در دبستان کارا

کمیته کاهش آلودگی هوا روز ۲۹ دی ماه را روز هوای پاک نامگذاری کرده است. به همین منظور در این روز برنامه های متنوعی جهت اشاعه فرهنگ زیست محیطی در سراسر کشور برگزار می شود.از جمله این برنامه ها اعلام زنگ هوای پاک در مدرسه می باشد که به منظور آشنایی دانش آموزان با آلاینده های هوا مانند: خودروها،صنایع، کارخانه ها و بهینه سازی مصرف انرژی صورت می گیرد. آموختن حفاظت از محیط زیست باید از همان سنین کودکی و نونهالی به دانش آموزان آموزش داده شود. چنین وظیفه ای متضمن بقای نسلهای آینده ی ما و احساس وظیفه شناسی ما نسبت به طبیعت در نظر گرفته خواهد شد.

گزارش تصویری