بازارچه خریدوفروش  (کلاس دوم دبستان)مدرسه کارا

 هدف : دست ورزی و آموزش واحدپول ایران ( ریال) و جمع و تفریق 

گزارش تصویری